SZUKAJ   

 
Sprawy w urzędzie

 
Strona główna
Menu:
GMINA ZADZIM
OGŁOSZENIA
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
RADA GMINY
STATUT GMINY
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
FINANSE
WÓJT GMINY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZARZĄDZENIA WÓJTA
OFERTY PRACY
PORADNIK INTERESANTA - JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Działalność gospodarcza

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów

Sprawy zameldowania i wymeldowania

Świadczenia rodzinne

Dowód osobisty

Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu

Stypendia

WZORY DOKUMENTÓW
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
OCHRONA ŚRODOWISKA
REFERENDA I WYBORY
DOSTĘP DO INFORMACJI
REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ZADZIMIU
KULTURA I SPORT
KONTROLA ZARZĄDCZA
Studium i plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Zadzim
Organizacje pozarządowe
"NASZE WIEŚCI" - BIULETYN
Biuletyn Informacyjny SP ZOZ w Poddębicach
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rejestr instytucji kultury
Podmioty:
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-04-13 09:21
Ostatnia zmiana: 2010-09-06 14:21
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:2157
Wszystkie strony:1340434

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Zadzimiu
Zadzim 44, 99 232 Zadzim, pow. poddębicki
telefon: 043 678 61 83
fax: 043 678 66 60
e-mail: ug_zadzim@wp.pl
strona: www.gminazadzim.plDowód osobisty 

Pokój nr 4

 

Tryb postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego

 
 

§ 3. 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego, a w przypadku braku takiego miejsca do organu gminy właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.

 

2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany w ust. 1, wniosek składa się do organu gminy właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 
 

§ 4. 1. Wniosek może być złożony za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy stanowi znaczną uciążliwość dla wnioskodawcy.

 

2. Wniosek złożony w trybie, o którym mowa w ust. 1, organ gminy przesyła do właściwego organu gminy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia złożenia.

 
 

§ 5. 1. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:

 

1) osoby małoletniej, która nie ukończyła 13. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;

 

2) osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, za którą wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;

 

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;

 

4) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

 

2. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa w ust. 1, jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

 

3.  W przypadku niemożności złożenia wniosku w trybie określonym w ust. 1 z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

 
 

§ 6. 1. Wniosek jest podpisywany przez osobę, która go składa.

 

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej, która ukończyła 13. rok życia, niemającej obowiązku posiadania dowodu osobistego, podpisuje składający wniosek rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd oraz małoletni. Małoletni składa swój podpis w miejscu przeznaczonym na podpis, a rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd podpisuje wniosek obok tego miejsca.

 

3. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przez osoby wymienione w ust. 1 i 2, na wniosku zamieszcza się adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez tę osobę.

 
 

§ 7. 1. Do wniosku załącza się:

 

1) dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;

 

2) potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego lub dokument uzasadniający zwolnienie z opłaty;

 

3) odpis skrócony aktu urodzenia — w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa;

 

4) odpis skrócony aktu małżeństwa.

 

2. Jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby, na żądanie organu gminy, do wniosku dołącza się dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa.

 

3. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 

4. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 

5. Osoba ubiegająca się po raz pierwszy o wydanie dowodu osobistego do wniosku nie załącza dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

 

6. Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisów aktów stanu cywilnego, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy, lub dokumenty te zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

 

7. Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

 Dowód osobisty odbiera się osobiście.

 

8. Osoba małoletnia odbiera dowód osobisty w obecności jej

   przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

9.Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo

  polskie, zwraca kartę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu, w/w

  dokumenty organ gminy przekazuje niezwłocznie organowi, który dokument

  wydał.                                                                                             

Postępowanie w razie wymiany lub utraty dowodu osobistego:

1. W razie zmiany w danych zawartych w dowodzie osobistym, należy

   wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu

   stwierdzającego zmianę.

2. W razie upływu terminu ważności dowodu osobistego, uszkodzenia lub

   powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby

   posiadającej dokument, należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.

3. W celu wymiany dowodu osobistego dokument ten należy złożyć we

   właściwym, ze względu na miejsce pobytu stałego posiadacza dowodu

   osobistego, organie gminy wraz z wnioskiem o wydanie dowodu

   osobistego.

4. Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód

   unieważnia się przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1

   cm2 i zwraca z urzędu wnioskodawcy. 

 

Postępowanie w razie utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego:

1. W razie utraty obywatelstwa polskiego osoba, która je utraciła, zwraca

   niezwłocznie dowód osobisty organowi gminy właściwemu ze względu na

   miejsce jego wydania albo właściwej ze względu na miejsce pobytu

   polskiej placówce konsularnej.

2. W razie zgonu posiadacza dowodu osobistego, osoby zobowiązane do

   zgłoszenia zgonu, stosownie do przepisów o aktach stanu cywilnego,

   składają dowód osobisty zmarłego w ciągu 3 dni od dnia zgonu, w urzędzie

   stanu cywilnego, który sporządza akt zgonu.

3. Jeżeli osoba zgłaszająca zgon nie zwraca dowodu osobistego zmarłego,

   powinna złożyć pisemne oświadczenie uzasadniające przyczyny

   niezłożenia tego dokumentu. 

 

Opłaty:

Zwolnione od opłat.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zadzim,

Pokój nr 4    

                

Termin załatwienia sprawy:   

do 6 tygodni.

 

Podstawa prawna:

art. 34, 36,40, 42,43  ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. nr 87, poz. 960 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania przy wydawaniu dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu i utraty (Dz. U. z 2009r. nr 47, poz.384).

 

 

 

 
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Wzór dowodu osobistego Wzór dowodu osobistego - strona 1
2005-07-12 10:37:30
2 Wzór dowodu osobistego Wzór dowodu osobistego - strona 2
2005-07-12 10:38:34