SZUKAJ   

 
Sprawy w urzędzie

 
Strona główna
Menu:
GMINA ZADZIM
OGŁOSZENIA
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
RADA GMINY
STATUT GMINY
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
FINANSE
WÓJT GMINY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZARZĄDZENIA WÓJTA
OFERTY PRACY
PORADNIK INTERESANTA - JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
WZORY DOKUMENTÓW
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
OCHRONA ŚRODOWISKA
REFERENDA I WYBORY
DOSTĘP DO INFORMACJI
REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ZADZIMIU
KULTURA I SPORT
KONTROLA ZARZĄDCZA
Studium i plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Zadzim
Organizacje pozarządowe
"NASZE WIEŚCI" - BIULETYN
Biuletyn Informacyjny SP ZOZ w Poddębicach
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rejestr instytucji kultury
Podmioty:
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu

Gminna Biblioteka Publiczna w Zadzimiu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zadzimiu

Zespół Szkół w Zadzimiu

Zespół Szkół w Zygrach

Szkoła Podstawowa im. Krystyny Wituskiej w Małyniu


Redaktor strony
Marzena Wypychowska
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-06-03 10:47
Ostatnia zmiana: 2005-06-09 12:35
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1824
Wszystkie strony:1340495

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Zadzimiu
Zadzim 44, 99 232 Zadzim, pow. poddębicki
telefon: 043 678 61 83
fax: 043 678 66 60
e-mail: ug_zadzim@wp.pl
strona: www.gminazadzim.plGminna Biblioteka Publiczna w Zadzimiu 

Kierownik - Halina Ryman

 

 

AKT UTWORZENIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZADZIMIU

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1991 r. - o bibliotekach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 85, poz. 539, zm. z 2001 r. Nr 106, poz. 668, Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Zadzim tworzy Gminną Bibliotekę Publiczną w Zadzimiu z siedzibą w budynku Zespołu Szkół w Zadzimiu, adres: Kazimierzew 37, 99 - 232 Zadzim.

Terenem działania Biblioteki jest teren gminy Zadzim.

Gminna Biblioteka Publiczna działa w zakresie gromadzenia zbiorów bibliotecznych, ich wypożyczania, prowadzenia działalności informacyjno - bibliograficznej, współdziałania z innymi placówkami upowszechniania kultury i organizacjami społecznymi w zaspokajaniu potrzeb oświatowych.

Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków budżetu gminy Zadzim, dobrowolnych wpłat, darowizn i zapisów osób prawnych i fizycznych.

 

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZADZIMIU

 

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej "Biblioteką" działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. - o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami).

§ 2. Siedzibą Biblioteki jest budynek Zespołu Szkół w Zadzimiu, adres, Kazimierzew 38, 99-232 Zadzim, a terenem działania obszar gminy Zadzim.

§ 3. Na wniosek wójta gminy rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie utworzenia, zniesienia i reorganizacji Biblioteki.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje wójt gminy.

§ 5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach.

§ 6. 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

2. Biblioteka realizuje swoje zadania organizując obsługę biblioteczną dla mieszkańców gminy Zadzim.

§ 7. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1) gromadzenie zbiorów bibliotecznych, planowanie zakupów oraz dokonywanie bieżącej oceny zbiorów i ich przydatności w środowisku;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

3) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej oraz realizowanie różnorodnych form popularyzacji książek i czytelnictwa;

4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starym i niepełnosprawnym;

5) współdziałanie z innymi placówkami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi w zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy Zadzim;

6) gromadzenie w systemie elektronicznym informacji o posiadanym zbiorze bibliotecznym.

§ 8. Biblioteka realizuje następujące zadania:

1) badanie potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy i warunków ich zaspokajania przez placówki biblioteczne;

2) sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością filii bibliotecznych w gminie, wydaje im zalecenia dotyczące działalności, udziela pomocy metodycznej i organizacyjno - technicznej we wszystkich ich zakresach działania;

3) sporządza plany pracy, sprawozdania opisowe i statystyczne ze swojej działalności;

4) opracowuje plany budżetu i prowadzi gospodarkę finansową w ramach środków przeznaczonych przez radę gminy.

§ 9. Biblioteka jest zakładem pracy i pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników.

§ 10. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który nią zarządza i jest odpowiedzialny przed wójtem gminy za całokształt spraw dotyczących bibliotekarstwa publicznego na terenie gminy.

§ 11. Kierownik Biblioteki zwany dalej kierownikiem wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy.

§ 12. Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Zadzim.

§ 13. Kierownik Biblioteki może upoważnić innego pracownika do pełnienia obowiązków kierownika w czasie jego nieobecności.

§ 14. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Zadzimiu wchodzą:

1) Biblioteka Publiczna w Zadzimiu;

2) Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zygrach;

3) Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwoniu;

4) Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Małyniu.

§ 15. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zadzimiu zatrudnieni są:

1) kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej - 1 etat;

2) bibliotekarz - 2 etaty.

§ 16. Zadania i zakresy czynności dla poszczególnych pracowników Biblioteki przydziela kierownik.

§ 17. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków przeznaczonych przez radę gminy, dobrowolnych wpłat, darowizn, zapisów osób fizycznych i prawnych, fundacji oraz innych źródeł.

§ 18. 1. Szczegółowe zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni określają regulaminy zatwierdzone przez Wójta Gminy Zadzim na wniosek kierownika Biblioteki.

2. Regulaminy, o których mowa w ust. 1 są podane do publicznej wiadomości w lokalach bibliotecznych.

§ 19. Za stan i zabezpieczenie majątku Biblioteki odpowiedzialny jest kierownik.

§ 20. Zmiany w Statucie są dokonywane na wniosek wójta gminy w formie uchwały rady gminy.