SZUKAJ   

 
Sprawy w urzędzie

 
Strona główna
Menu:
GMINA ZADZIM
OGŁOSZENIA
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
RADA GMINY
STATUT GMINY
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
FINANSE
WÓJT GMINY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZARZĄDZENIA WÓJTA
OFERTY PRACY
PORADNIK INTERESANTA - JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Działalność gospodarcza

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów

Sprawy zameldowania i wymeldowania

Świadczenia rodzinne

Dowód osobisty

Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu

Stypendia

WZORY DOKUMENTÓW
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
OCHRONA ŚRODOWISKA
REFERENDA I WYBORY
DOSTĘP DO INFORMACJI
REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ZADZIMIU
KULTURA I SPORT
KONTROLA ZARZĄDCZA
Studium i plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Zadzim
Organizacje pozarządowe
"NASZE WIEŚCI" - BIULETYN
Biuletyn Informacyjny SP ZOZ w Poddębicach
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rejestr instytucji kultury
Podmioty:
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-04-13 09:16
Ostatnia zmiana: 2007-12-28 12:01
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1408
Wszystkie strony:1340430

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Zadzimiu
Zadzim 44, 99 232 Zadzim, pow. poddębicki
telefon: 043 678 61 83
fax: 043 678 66 60
e-mail: ug_zadzim@wp.pl
strona: www.gminazadzim.plZezwolenie na sprzedaż alkoholu 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z  2002r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami), art.18

2. Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/117/04 z dnia 14.09.2004 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Zadzim miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojow.

3. Uchwała Rady Gminy Zadzim XXXVI/177/01 z dnia 20.08.2001 r. w  sprawie zmiany uchwały dotyczącej liczby sprzedaży napojów

alkoholowych.

  

Wymagane dokumenty:  

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Załączniki:

1) wpis do ewidencji działalności gospodarczej bądź do rejestru przedsiębiorców (KRS);

2) tytuł prawny do lokalu, w którym odbywać się będzie sprzedażnapojów alkoholowych,

3) opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą spełnienie  warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,

4) jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku;

5) Opis usytuowania punktu sprzedaży

Miejsce złożenia dokumentów:  

Urząd Gminy w Zadzimiu

Pokój Nr 7,

od poniedziałku od piątku w godz. 8.00-16.00

 

Sposób załatwienia sprawy:

1. Złożenie wypełnionego wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż  napojów wraz z załącznikami.

2. Przedłożenie wniosku Gminnej Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem zaopiniowania.

3. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dokonaniu opłaty administracyjnej). 

 

Czas realizacji sprawy:

Do 14 dni

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji stronie.

 

Opłaty:

1. Opłata skarbowa:

    ▪ za wniosek – 5 zł;

    ▪ za każdą stronę załącznika z tytułu potwierdzenia za zgodność z

       oryginałem – 3 zł;

    ▪ za odwołanie – 5 zł;

2. Opłata administracyjna (wnoszona przed wydaniem decyzji):

    1) w pierwszym roku  korzystania z zezwolenia:

        ▪ na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu  oraz piwa - 525 zł. 

        ▪ na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu - 525 zł

        ▪ na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18%   alkoholu - 2100 zł

    2) w drugim roku korzystania z zezwoleń opłaty uzależnione są od  wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

  

Informacje dodatkowe:  

1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na okres nie krótszy niż 4 lata.

2. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na okres nie krótszy niż 2 lata.

3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje prezydent, burmistrz, wójt - zgodnie z miejscem usytuowania punktu sprzedaży napojów  alkoholowych.

4. Zezwolenia wydawane są w granicach limitu określonego Uchwałą gminy.

5. Jednorazowe zezwolenia mogą uzyskać Ochotnicze Straże Pożarne i przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.